Ancient Marble Quaries

.. on Aliki Beach

Mehr Fotos von stolosapo