Nikon F3, Kodak Elite Chrome EB - X-Pro

More crossed Kodak Elite Chrome EB shots. This slide film is one of my favourites.

More photos by zorki