Random Nikon F2 + EliteChrome 100 expired + Mamiya 105mm Lens